ทดสอบระบบ

เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สาขาขอบเขตเนื้อหาการตีพิมพ์     

     บทความวิจัยและบทความวิชาการที่ให้ความสำคัญในด้านการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ทุกระดับ โดยผลการวิจัยนั้นต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงในพื้นที่ สามารถขยายผลความสำเร็จไปยังพื้นที่อื่น หรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งมีขอบเขตดังนี้

  1. การจัดการเพื่อการพัฒนา
  2. สุขภาวะชุมชน
  3. เกษตรและอาหารเพื่อชุมชน
  4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชน

ประเภทบทความที่รับ
     ตีพิมพ์ผลงาน 2 ประเภท คือ
      1. บทความวิจัย (Research article)
      2. บทความวิชาการ (Academic article) 

การพิจารณาบทความ

บทความที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารมีการตรวจสอบและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-review) จำนวน 3 ท่าน ต่อ 1 บทความ เป็นแบบ Double-blinded ผ่านระบบ ThaiJo

กำหนดการตีพิมม์เผยแพร่

กำหนดตีพิม์เผยแพร่เป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ฉบับคือ

ฉบับที่ 1 ช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน

ฉบับที่ 2 ช่วงเดือน กรกฏาคม-ธันวาคม

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

     วารสารจัดเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ จำนวน 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อ 1 บทความ โดยจะเรียกเก็บเมื่อบทความของท่าน ได้รับการพิจาณาจากบรรณาธิการให้เข้าสู่กระบวนการส่งพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยวารสารขอสงวนสิทธิ์คืนเงินกรณีบทความได้รับการปฏิเสธตีพิมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่านจาก 3 ท่าน